czwartek, 28 grudnia 2017

Student, absolwent, specjalista - zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Student, absolwent, bezrobotny - przecież nie tak widziałeś swoją ścieżkę zawodową! Potrzeba stabilności, bezpieczeństwa i samorozwoju zaraz po otrzymaniu dyplomu wydaje Ci się być nieosiągalna. To jest rzeczywistość wielu absolwentów, ale jeśli jesteś absolwentem niepełnosprawnym, wejście na rynek pracy jest jak wyprawa na K2. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dobry start, chcesz postawić krok ku samodzielności, zdobyć doświadczenie i znaleźć zatrudnienie - dołącz do projektu „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” realizowanego przez Fundację Sustinae.

Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie 50 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o pogłębioną diagnozę sytuacji uczestnika w kontekście biospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, współpracę z asystentem rynku pracy i trenerem aktywizacji oraz grupowy trening pracy. Ponadto, projekt zakłada dodatkowe narzędzia aktywizacji dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym – szkolenia zawodowe, płatne staże zawodowe oraz dodatek motywacyjny.
Fundacja zaprasza do wzięcia udziału w projekcie osoby, które spełniają następujące kryteria:
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • są studentami ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub absolwentami warszawskiej lub krakowskiej uczelni wyższej w której dyplom uzyskali nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
 • są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy;
 • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Udział w projekcie to szansa dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów na uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i opracowanie długoterminowego planu rozwoju drogi zawodowej. Efektem końcowym ma być podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Jeśli chcesz dołączyć do projektu, skontaktuj się z Fundacją Sustinae: tel. 883 340 209 lub e-mail: absolwent_krakow@fundacjasustinae.org.

Informacja o projekcie wraz z regulaminem i formularzem rekrutacyjnym znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.fundacjasustinae.org.

piątek, 15 grudnia 2017

Konkurs „Nauczyciel-Innowator”


Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych wszystkich typów także tych, które nie biorą udziału w programie „Aktywna tablica”.


Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie krótkiego filmu (maksymalnie 15-minutowego) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz pomocy dydaktycznych ujętych w programie „Aktywna tablica”. Ocenie konkursowej będą podlegały wyłącznie oryginalne materiały filmowe, które nie były zgłaszane w innych konkursach i publikowane przy okazji innych przedsięwzięć edukacyjnych.

Zgłoszenia Nauczyciela-Innowatora dokonuje dyrektor szkoły w terminie do 22 grudnia br. na adres poczty elektronicznej właściwego kuratorium. Komisja konkursowa, powołana przez kuratora oświaty, wyłoni spośród wszystkich nadesłanych filmów jednego laureata.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 grudnia br. Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają tytuł „Nauczyciela-Innowatora” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdanie nagród i wręczenie tytułów nastąpi podczas gali finałowej w Warszawie. O jej terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu konkursowym.

Więcej informacji można znależć TUTAJ

wtorek, 5 grudnia 2017


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony co roku 5 grudnia, jest świętem ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Ten wyjątkowy dzień jest okazją aby podziękować wszystkim, którzy bezinteresownie działają na korzyść innych.

I TY możesz zostać wolontariuszem! Zobacz jakie to proste!

https://www.youtube.com/watch?v=q2V-ZtcqvWI&feature=youtu.be


[Link]

czwartek, 30 listopada 2017

Szansa dla humanistów - nowinki z UJ

Paidagogos PRO to nowy program Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach którego młodzi socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy, filozofowie i religioznawcy będą mogli pisać swoje prace dyplomowe przy ścisłej współpracy z biznesem, pracując pod okiem tandemu: promotora i mentora. Opiekunem takiej pracy będzie w tym wypadku nie tylko przedstawiciel uczelni, ale również firmy. Mechanizm jest prosty. Pracodawca z sektora biznesu, administracji publicznej lub sektora pozarządowego, za pośrednictwem platformy internetowej - www.paidagogos.uj.edu.pl - zgłasza problem badawczy, student zaś wybiera interesujące go zagadnienie i wysyła aplikację, na podstawie której zostaje zaproszony do udziału w projekcie.

Uczestnictwo w programie przyniesie wymierne korzyści zarówno studentom, jak i biznesowi. Firmy i instytucje, zgłaszając nurtujące je zagadnienia na platformę, zyskają dostęp do najnowszej wiedzy i – w rezultacie - wartościowe opracowanie tematów ważnych z punktu widzenia ich działalności. Doskonalenie i rozwój, które są celem każdego przedsiębiorstwa, często wymagają zmiany w sposobie myślenia, nowego podejścia do bieżących zagadnień, rzetelnego pochylenia się nad problemem. Wszystko to wymaga czasu, którego przedsiębiorcy zwykle brakuje. Uczestnicząc w projekcie zyskuje więc nie tylko głęboką, często interdyscyplinarną analizę, ale i świeżość spojrzenia na sprawę z zewnątrz, dającą nadzieję na innowacyjne rozwiązanie zgłoszonego zagadnienia. „Efektem ubocznym” uczestnictwa w programie będzie poznanie swoich potencjalnych pracowników w warunkach realnej współpracy.

Studenci, poza fachową opieką, dostępem do danych i poczuciem, że robią coś istotnego dla konkretnego rynkowego podmiotu, będą mogli w praktyce poznać specyfikę branży, która ich zainteresowała i zawodu, do którego aspirują.
O potrzebie dopasowania kształcenia do wymogów rynku dyskutują wszyscy, biorąc zwykle na celownik szeroko rozumiane studia humanistyczne i prezentując na ich temat skrajnie różne poglądy. Od twierdzenia, że studia społeczne są bezwartościowe i produkują bezrobotnych, po opinię, że humaniści, m.in. poprzez rozwijanie kompetencji miękkich, komunikacyjnych, a także poprzez interdyscyplinarność, lepiej odnajdują się na rynku pracy, który podlega nieustannym zmianom. Przekonują, że twórcze myślenie liczy się bardziej, niż wąska, techniczna specjalizacja.

wtorek, 28 listopada 2017

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - 5 grudnia :)


"W KAŻDYM Z NAS TKWI MOC CZYNIENIA DOBRA"W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie, a także okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym.

Dzięki wolontariuszom wszyscy mają lepszą przyszłość, bo to właśnie wolontariusze przyczyniają się do dobrobytu narodów i pokazują globalną solidarność w czasach kryzysu.  To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku.
Wolontariat staje się coraz popularniejszy także w Polsce, specjalne programy prowadzone są nawet w szkołach podstawowych i gimnazjach. W Dniu Wolontariusza w krajach Europy będą odbywać się konferencje, pokazy i warsztaty, dotyczące efektów wolontariatu, metod pozyskiwania ochotników i organizacji pracy.
Według szacunków ONZ miliard ludzi na świecie poświęca swój czas i talent na rzecz innych.


EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

Europejski Korpus Solidarności pilotażowo uruchomiony został w grudniu 2016 roku. Od tego czasu do inicjatywy dołączyło ponad 41 tysięcy młodych ludzi, którzy wyrazili gotowość do podjęcia wolontariatu, praktyk bądź pracy na rzecz dobra wspólnego. Działania te dotychczas finansowane były ze środków programu Erasmus+ w ramach Wolontariatu Europejskiego. Zawarte 20 listopada porozumienie pozwoli stworzyć jasne zasady funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności jako odrębnego programu oraz zapewni mu stabilne finansowanie. Zdaniem Komisji będzie to nowy impuls do podejmowania przez młodych europejczyków działań solidarnościowych. Do 2020 roku w ramach programu EVS ma powstać 100 tys. miejsc dla wolontariuszy.

Ministrowie państw członkowskich UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu poparli wniosek Komisji o utworzenie osobnego budżetu i podstawy prawnej dla funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności. Porozumienie państw członkowskich wytycza tym samym drogę do ostatecznego zatwierdzenia założeń Europejskiego Korpusu Solidarności przez Parlament Europejski.
Kolejnym etapem prac będzie trójstronne posiedzenie Parlamentu, Rady i Komisji, które odbędzie się po przyjęciu porozumienia przez Parlament.

Wiecej o Europejskim Korpusie Solidarności można przeczytać na stronach Eurodesku.

poniedziałek, 27 listopada 2017

Europejczycy o Unii Europejskiej

Europejczycy coraz bardziej przychylnie patrzą na Unię Europejską. Według ostatniego badania Eurobarometru “Parlameter 2017", aż 57% ankietowanych pozytywnie ocenia członkostwo swojego państwa w UE. Obywatele wspólnoty mają też coraz większe poczucie, że ich głos się liczy – uważa tak 47% ankietowanych, co jest najwyższym wynikiem od eurowyborów w 2009 roku. Wg 31% badanych sprawy w UE idą zaś w dobrym kierunku (wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do badania z marca 2017).
Wzrastają także notowania Parlamentu Europejskiego. Pozytywnie o jego pracy wypowiada się 33% pytanych (wzrost o 8 punktów prcentowych), podczas gdy 42% deklaruje neutralny stosunek do PE.
Badanie zwraca też uwagę na kwestie, którym zdaniem obywateli UE powinna poświęcić szczególną uwagę. 58% ankietowanch oczekuje od UE działań związanych z walką z terroryzmem. 43% wskazało zaś na bezrobocie, 42% na ubóstwo i wykluczenie a 35% na kwestie związane z niekontrolowanym napływem migrantów jako problemy, którymi w pierwszej kolejności powinna zająć się UE.
Europejczycy odpowiadali też na pytania konkretnych korzyści płynących z członkostwa w UE. 44% badanych uważa, że jedną z zalet bycia obywatelem wspólonty są prawa obywatelskie wynikające z unijnych przepisów. 36% wskazuje zaś na swobodę podróżowania oraz studiowania. 34% obywateli wyraża zadowolenie z gwarantowanych przez UE praw pracowniczych oraz wynagrodzeń, a dla 33% ważny jest zaś ogólny dobrobyt. Ponadto obywatele oczekują od UE dalszego stania na straży praw człowieka, wolności wypowiedzi oraz równości płci.

Badanie zostało przeprowadzone między 23 września a 2 października 2017 na próbie 27881 Europejczyków powyżej 15 roku życia, pochodzących z 28 krajów członkowskich za pomocą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego.

Więcej o badaniu przeczytać można na stronach Europarlamentu.

piątek, 24 listopada 2017

Targi uczelni brytyjskich w Krakowie i Warszawie!
Od przyszłego roku zasady przyznawania kredytów dla studentów z UE i składania aplikacji na większość uczelni brytyjskich zostaną zmienione.W związku z powyższym to ostatnia okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami uczelni o możliwościach podjęcia studiów.
Gdzie i kiedy?
 • Kraków, piątek 24 listopada 2017, 11.00–17.30, Hotel Andel's,, ul. Pawia 3, 31-154 
 • Warszawa, sobota 25 listopada 2017, 11.00–17.30, EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 

Przedstawiciele 40 uczelni brytyjskich odpowiedzą na wszystkie pytania związane ze studiowaniem w Wielkiej Brytanii, a na stoisku BAS (Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce) i Project Access Polska (Stowarzyszenie Studentów Oxford Cambridge w UK) połączysz się przez Skype'a z polskimi studentami uczącymi się teraz w Zjednoczonym Królestwie.

Podczas seminariów i warsztatów dowiesz się, jak napisać dobry list motywacyjny, jak przygotować podanie do UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) i jak wystąpić o pożyczkę na studia.

Na stoisku British Council zapoznasz się z naszą ofertą kursów językowych oraz poznasz szczegóły testu IELTS, który obowiązuje przy staraniu się o miejsce na brytyjskich uczelniach.

Udział w targach jest bezpłatny. Lista uniwersytetów, które zaprezentują się podczas targów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie British Council.

środa, 22 listopada 2017

Laserem do celu

V Krakowski Turniej Strzelania Laserowego Osób Niewidomych i Słabowidzących – to autorski projekt realizowany przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, przy współpracy z Radą Dzielnicy I Stare Miasto. 

Zawodnicy spotkają się w sobotę, 25 listopada, w siedzibie Centrum Młodzieży na ul. 
Krupniczej 38, w godz. 8.00–20.00.

Z roku na rok krakowski turniej strzelecki dla osób z dysfunkcją wzroku cieszy się coraz większą popularnością. Wszystko zaczęło się w 2012 r., kiedy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zrealizowało projekt „Do celu”, w którym wzięło udział ponad 50 młodych osób niewidomych i słabowidzących. Ta inicjatywa przerodziła się z czasem w regularny, coroczny turniej. Spotykają się na nim osoby niepełnosprawne, które mimo ograniczeń fizycznych chcą żyć aktywnie i z pasją. Dla zawodników to okazja, aby pokonać własne słabości, dla wszystkich – pretekst, by spotkać się i porozmawiać o sytuacji osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy turnieju korzystają ze specjalistycznego sprzętu – symulatora tarczy połączonego z komputerem, który pozwala na celowanie za pomocą zmysłu słuchu. Kiedy strzelec, ustawiając się i przygotowując do strzału, kieruje strumieniem lasera, urządzenie emituje dźwięk – jest on coraz głośniejszy i bardziej ciągły, jeżeli promień lasera zbliża się do środka tarczy. Uczestnicy strzelają w jednorazowych goglach, aby zapewnić wszystkim równe szanse osiągnięcia najlepszego wyniku. Nie ma ograniczeń wiekowych, osoby niepełnoletnie powinny jednak przyjść w towarzystwie rodzica, opiekuna lub wychowawcy.

Jak podkreślają organizatorzy, wzrok jest obok słuchu podstawowym sposobem zdobywania przez człowieka wiedzy o otaczającym go świecie. Społeczny stereotyp niewidomego to stereotyp osoby wymagającej opieki, nieszczęśliwej. Tymczasem osoby niewidome są normalnymi ludźmi, mają tylko problemy ze wzrokiem. Ludzie z wadami wzroku mogą dużo więcej, niż nam się wydaje. Ich życie jest inne, ale też może być fascynujące. Turniej to okazja, by zmierzyć się z niektórymi mitami i stereotypami na temat osób niepełnosprawnych.


Chętnych prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny uczestnictwa pod adresem mailowym: pozastereotypy@cmjordan.krakow.pl

wtorek, 21 listopada 2017

Edukacja do późnej dorosłości - Konferencja

W dniach 11–12 grudnia br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się konferencja poświęcona „Edukacji do późnej dorosłości”.

Program ten to odpowiedź miasta na wyzwania demograficzne i społeczne. Ma budować takie postawy dzieci i młodzieży, które sprawią, że ich starość – mimo zmieniających się dynamicznie warunków zewnętrznych – będzie mogła być czasem pełnym radości, satysfakcji, dobrego samopoczucia i wysokiej samooceny. Dobrostan seniorów przyszłości wymaga naszej troski już dzisiaj. Działania edukacyjne mają tworzyć warunki do lepszego rozumienia się przedstawicieli pokoleń, przełamywać stereotypy dotyczące przedstawicieli poszczególnych generacji, a także uwrażliwiać i łagodzić obyczaje.
W zeszłym roku miasto Kraków podjęło aktywne działania na rzecz realizacji programu „Edukacja do starości” w krakowskich szkołach, przedszkolach, domach kultury i bursach. Zainaugurowała je pierwsza konferencja, zorganizowana w październiku 2016 r., pod hasłem „Wychowanie do starości wyzwaniem młodości”. Urzędnicy odpowiedzialni za krakowską politykę senioralną, wykładowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy rozmawiali wtedy o tym, co może zrobić szkoła, aby starość nie była dla młodzieży niechcianą koniecznością, lecz pozytywną wizją przyszłości.

Pełny program konferencji jest dostępny tutaj.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona) należy przesłać na adres e-mail: piotr.brydniak@um.krakow.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konferencja – zgłoszenie” do 4 grudnia.

piątek, 17 listopada 2017

ReportażDZIAŁA


Nowy, ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs dla młodzieży w wieku 13-19 lat na projekt społeczny inspirowany reportażem - ReportażDziała, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom w systemie kształcenia.

Jest to konkurs, który ma uczyć samodzielności, podejmowania inicjatywy, współodpowiedzialności i skutecznego reagowania na wyzwania, które młodzi ludzie dostrzegają w swojej okolicy.W konkursie zadaniem uczniów jest stworzyć i przeprowadzić projekt społeczny inspirowany reportażem, który później przedstawią w relacji dziennikarskiej (artykule, podcaście, video itp.).
Uczniowie sami wybierają reporterskie inspiracje, tematykę i formę projektu: czy będzie to inicjatywa obywatelska, nowa ekościeżka w okolicy, koncert charytatywny, pomoc potrzebującej rodzinie czy nowa aplikacja internetowa.


Projekt realizować można indywidualnie albo w grupach, samodzielnie lub pod opieką nauczyciela, niezależnie lub przy pomocy platformy edukacyjnej.

Na stronie konkursu: www.reportazdziala.com znaleźć można więcej informacji, m.in.:
inspiracje reporterskie; wskazówki, od czego zacząć; podpowiedzi, jak dobrze poprowadzić projekt i jak konstruować relację dziennikarską; pomysły na działania; regulaminy, instrukcje itp.

piątek, 10 listopada 2017

Fundusze Europejskie - aktywizacja młodych!Jesteś osobą młodą, nie masz skończonych 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i nie szkolisz, to weź udział w jednym z projektów aktywizacyjnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki nim podniesiesz swoje kwalifikacje i zwiększysz szanse na zatrudnienie.


Jak znaleźć odpowiedni dla siebie projekt? 


Z pomocą przychodzi strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
Trzeba wybrać zakładkę „Znajdź dofinansowanie” https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/, a następnie wybrać „Osoba fizyczna” http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3756=Osoba%20fizyczna oraz region – pojawi się lista obecnie dostępnych projektów. Warto pamiętać, że lista projektów będzie aktualizowana w miarę jak jedne projekty będą kończone, a pojawiać będą się nowe.

Najczęściej ze środków unijnych finansowane są:
 •  projekty aktywizujące zawodowo, których elementem jest wsparcie w zakładaniu firmy lub udział w stażach, praktykach czy pośrednictwo pracy,
 • projekty szkoleniowe mające na celu umożliwienie zdobywania nowego zawodu, nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosowanym, ogólnie rozpoznawanym certyfikatem.
W projektach aktywizacyjnych, finansowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, każdy uczestnik ma opracowany przez doradców Indywidualny Plan Działania – jego efektem powinno być znalezienie pracy. Na taki plan mogą się składać szkolenia, poradnictwo psychologiczne, współpraca z doradcą zawodowym, staż zawodowy, wsparcie pośrednika pracy czy dotacja na założenie własnej firmy.

Warto pamiętać, że w przypadku projektów aktywizacyjnych, uczestnikom przysługują stypendia. W niektórych projektach mamy mogą też otrzymać dodatek z tytułu opieki nad dziećmi (aby mogły np. wynająć nianię).

Kiedy osoba zostanie już uczestnikiem projektu, powinna aktywnie w nim uczestniczyć. Jedną z możliwości wsparcia jest udział w szkoleniach, które trwają zwykle kilkadziesiąt godzin lekcyjnych (60-80) i są intensywne: dwa, trzy spotkania w tygodniu po kilka godzin. Kończą się uzyskaniem certyfikatu lub egzaminem zewnętrznym. Organizatorzy przywiązują dużą wagę do frekwencji podczas zajęć i do aktywnego w nich uczestnictwa. Jeżeli taka osoba, mimo wytężonej pracy, nie zda egzaminu, nie musi zwracać kosztów kursu – ale organizatorzy chcą, by każdy miał szansę egzamin zdać!

W projektach bardzo ważnym elementem jest pośrednictwo pracy. Nie ogranicza się ono tylko do przedstawienia dostępnych na rynku ofert. Pośrednik, zaangażowany w projekt, zna osobę, której ma pomóc w zdobyciu pracy – jej mocne strony, kompetencje. Nie tylko wie, jakie szkolenia odbył młody człowiek, ale też czego konkretnie się nauczył. Jest w stanie znaleźć taką pracę, w której oczekiwania pracownika i pracodawcy będą się uzupełniać, a nie wykluczać.

Słowniczek pojęć:
Projekt współfinansowany w ramach EFS – projekt współfinansowany że środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany w ramach POWER – pieniądze na projekt pochodzą z krajowego Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

NEETs – (ang. Not in Education, Employment, or Training), młodzi ludzie (15-29 lat), którzy nie uczą się, nie pracują i nie są w trakcie żadnego szkolenia czy stażu. To do nich skierowana jest duża część unijnej pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej.

W walce o CZYSTE POWIETRZE dla Krakowa :) !

Odbierz roślinę i zadbaj o jakość powietrza w swoim otoczeniu!

10 tysięcy ozdobnych roślin doniczkowych trafi do mieszkańców Krakowa. Będą one bezpłatnie rozdawane już 11 i 12 listopada. To element akcji pod hasłem „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”.Rośliny pokojowe i towarzyszące im mikroorganizmy glebowe mają zdolność obniżenia poziomu zanieczyszczeń, zwłaszcza gazowych, w powietrzu. Wszystkie rośliny korzystnie wpływają na otoczenie człowieka: pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen i skutecznie poprawiają samopoczucie.

Chętni do wyboru mają dwie lokalizacje. W sobotę, 11 listopada w godz. od 9 do 17 rośliny będą rozdawane przed Nowohuckim Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232. Z kolei w niedzielę, 12 listopada w godz. od 9 do 17 rośliny będzie można odebrać przed Urzędem Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

czwartek, 9 listopada 2017

„SPiN Day – dla społeczeństwa i nauki”

„SPiN Day – dla społeczeństwa i nauki” to ogólnopolska akcja organizowana przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka. Jej celem jest promocja idei rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. To pierwsze wydarzenie tego typu realizowane w tak dużej skali przez popularyzatorów nauki w Polsce.W ogólnopolski projekt włączyło się również Muzeum Inżynierii Miejskiej, którego pracownicy przygotowali dla krakowian wiele atrakcji.


10 listopada br. Muzeum Inżynierii Miejskiej otworzy się więc dla uczestników „SPiN Day – dla sołeczeństwa i nauki”. 
W programie zajęcia dla dzieci i prezentacje. W sali Biblioteki MHI o godz. 11.30 odbędzie się prezentacja „Rośliny kontra smog”. Uczestnicy dowiedzą się, które rośliny pomagają oczyszczać powietrze w warunkach domowych. A już o godz. 12.30 najmłodsi podczas zajęć „Ciekawostki o komarach” poznają rolę ekosystemu, dowiedzą się jak nie zostać ukąszonym przez owady i zbudują pułapkę na komary. To nie koniec wydarzeń. W hali E, o godz. 13 podczas otwartych zajęć w pracowni drukarskiej uczestnicy obejrzą pokaz druku metoda typograficzną. W trakcie kilkuminutowych sesji samodzielnie wykonają nadruk na pamiątkowej kartce. Będzie również czas, by zwiedzić pracownię.

Udział w wydarzeniu jest wliczony w cenę biletu.

Więcej informacji na stronie Muzeum Inżynierii Miejskiej

środa, 8 listopada 2017

II Edycja Akademii Inspiracji "GIRLS GO START-UP! ACADEMY"

12 - miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek, warsztaty, szkolenia interaktywne, konkurs Shesnnovation, a przede wszystkim mocny impuls do stworzenia własnego start-upu STEM. Wszystko to znajdziesz w programie mentoringowym "Girls go start-up! Academy".

Do udziału w Akademii zapraszamy maturzystki, studentki, doktorantki i absolwentki kierunków technicznych, ścisłych, medycznych oraz pokrewnych. Ale nie tylko! Najważniejsze jest, aby składając aplikację mieć zarys pomysłu na własny start-up technologiczny/naukowy. Najbardziej interesuje nas tematyka: IT, BIO, Nano, Energy, Creative industries, a także projekty interdyscyplinarne.
W programie zyskasz 12-miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek (lista mentorek) ? kobiet działających w obszarze nowych technologii, nauk ścisłych, ekspertek z dziedziny start-upów oraz wartościowy cykl szkoleń z udziałem amerykańskich trenerów z najlepszych ośrodków naukowych.
Program mentoringowo-szkoleniowy rozpocznie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. warsztatami na temat leadership development itense, prowadzonymi przez mentorki Scherer Leadership Center oraz warsztatami realizowanymi dzięki metodologii design thinking. Sesja networkingowa pozwoli Ci na lepsze poznanie samej siebie i budowaniu swojej sieci współpracy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Google w Warszawie.
W pierwszej połowie 2018 r. będziesz także zaproszona do wzięcia udziału w cyklu interaktywnych szkoleń z zakresu m.in.: budowania marki przedsięwzięcia i marki osobistej, modeli biznesowych, networkingu, skutecznej komunikacji i finansowania start-upów oraz elevator pitch. W czerwcu 2018 r. odbędą się warsztaty poświęcone wsparciu umiejętności miękkich i próbna sesja pitchingowa. Najlepsze projekty (pary mentoringowe), wyłonione w drodze konkursu Shesnnovation, zostaną zaprezentowane podczas prestiżowego międzynarodowego wydarzenia Lean in Stem Conference w listopadzie 2018 r..

W poprzedniej edycji programu powstalo 18 start-upów STEM


Już dziś zaaplikuj do programu, nie czekaj!


Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada br.


"GWIEZDNY KRĄG" III Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej

Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” zapraszają uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, do udziału w XIII edycji Olimpiady.


Olimpiada ma na celu popularyzację wiedzy o historii integracji europejskiej, zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz aktualnych procesach społecznych, politycznych
i gospodarczych zachodzących w Europie.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jej fundatorem jest Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Na pozostałych finalistów czekają wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorami Olimpiady są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce, Słupski Instytut
ds. Młodzieży i Miasto Słupsk.

Szkoły zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 19 listopada 2017 r. na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl

Formularz zgłoszeniowy, regulamin Olimpiady i pozostałe informacje są dostępne na stronie: http://gwiezdnykrag.pl/index.php/2017/10/22/xiii-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-o-unii-europejskiej-gwiezdny-krag-startujemy/

piątek, 3 listopada 2017

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 2017


Warsztaty, szkolenia, wykłady, seminaria, spotkania z praktykami – to tylko niektóre z zaplanowanych wydarzeń! Chcesz poszerzyć wiedzę o skutecznym prowadzeniu firmy, współpracy, sprzedaży, funduszach dla firm, wyszukiwaniu informacji biznesowych? 

Zastanawiasz się nad swoją ścieżką kariery, potrzebujesz inspiracji lub konsultacji, chcesz świadomie budować swój wizerunek, zwiększyć efektywność i wytrwałość? 

Przyjdź do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie! 

13 listopada 
Fundusze Europejskie dla firm / więcej

14 listopada 
Dobre praktyki we współpracy transgranicznej / więcej
Weź wolontariat w swoje ręce / więcej

15 listopada 
Jak tworzyć i wykorzystywać sposobności w życiu i biznesie / więcej
Jak ułatwić życie przedsiębiorcy? O mentoringu i budowaniu wizerunku / więcej

16 listopada 
25 godzin na dobę, czyli jak zwiększyć swoją efektywność osobistą / więcej
Czy nadajesz się na przedsiębiorcę? Badanie zainteresowań zawodowych / więcej
Jak osiągać rezultaty, czyli wytrwałość / więcej

17 listopada 
Google hacking dla biznesu / więcej
Zaradna? Odważna? Przedsiębiorcza! / więcej
Zawodowy Sprzedawca – Negocjator XXI wieku / więcej

18 listopada 
Model Alchemii Biznesu dla początkujących przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej / więcej

Udział w szkoleniach w bibliotece jest bezpłatny! Więcej informacji i zapisy: www.cibie.pl


Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2017 jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej
31-124 Kraków, ul. Rajska 1
tel. 12 375 22 25
biznes@rajska.info
www.rajska.info


STREFA NASTOLATKA - WARTO WIEDZIEĆ!!!

Strefa Nastolatka to miejsce dla tych, którzy pogubili się, mają trudną sytuację w domu, w szkole, w relacjach z rówieśnikami. W szczególności adresowana jest do nastolatków, którzy doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej lub borykają się z chorobą alkoholową rodziców czy opiekunów.
Jeśli coś Cię gnębi, przerasta, ktoś Cię krzywdzi lub masz inny problem w domu czy w szkole, z którym nie potrafisz sobie poradzić - przyjdź koniecznie!
Strefy Nastolatka w Dworku Białoprądnickim to przyjazne miejsce, w którym możesz anonimowo i bezpłatnie uzyskać życzliwą i fachową pomoc. 
Jesteś rodzicem i nie wiesz "jak ugryźć" problem? Też będziesz mile widziany!
Dwa razy w tygodniu do dyspozycji młodych ludzi są życzliwi specjaliści, którzy wysłuchują i wskazują możliwości pomocy.Osoby odwiedzające Strefę mogą liczyć na anonimowość, przyjazną i pełną szacunku atmosferę.


Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, 
Kraków, ul. Papiernicza 2, Oficyna Wschodnia

Strefa otwarta jest w środy i w piątki.
środy: godz. 12 - 14 (psychoterapeuta)
piątki: godz. 16 -18 (pracownicy Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych)

Najważniejsze zasady działania Strefy Nastolatka:
 • Jesteś tu bezpieczny i anonimowy,
 • Przyjdź jeśli coś Cię martwi, przerasta, ktoś Cię krzywdzi – np. bije, poniża lub obraża,
 • Możesz się „wygadać” - na pewno będziesz wysłuchany,
 • Dowiesz się, że nie ma sytuacji bez wyjścia,
 • Każdy problem i zmartwienie zasługuje na uwagę i pomożemy Ci go rozwiązać.
Strefa Nastolatka jest otwarta także dla rodziców i opiekunów, którzy nie wiedzą jak pomóc nastolatkowi borykającemu się z trudnościami.

Organizatorem projektu jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, w ramach działającej w Dworku Strefy Rodzica.

Partnerem oraz inicjatorem projektu jest Urząd Miasta Krakowa – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny – Marzena Paszkot.

poniedziałek, 25 września 2017

"Świadomie do celu" - Targi Pracy i Przedsiębiorczości

19 października 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 14.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7 odbędą się  Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu” na które serdecznie zaprasza Prezydent Miasta Krakowa oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Uczestnictwo w wydarzeniu to okazja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do zapoznania się aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a także szansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

W planowanym wydarzeniu weźmie udział około 80 wystawców, pochodzących głównie z lokalnego rynku pracy. Obecne będą firmy poszukujące pracowników oraz instytucje zewnętrzne, które przedstawią uczestnikom targów ofertę pomocy, przede wszystkim w zakresie szkoleń oraz poradnictwa zawodowego.

Urząd Pracy uruchomi także stanowisko doradców zawodowych, z których pomocy będą mogły skorzystać zainteresowane osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Doradcy chętnie pomogą uczestnikom targów w wyborze odpowiedniej pracy, zgodnej z umiejętnościami i zainteresowaniami, udzielą informacji jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, a także pomogą w napisaniu życiorysu czy też listu motywacyjnego.

Informujemy również, że podczas wydarzenia utworzona zostanie specjalna strefa przedsiębiorczości, do której Urząd zaprosi przedsatwicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, a także innych instytucji wspierających rozwój biznesu, którzy będą udzielali porad zainteresowanym pracodawcom i przedsiębiorcom. Do strefy zapraszamy także wszystkich planujących otworzyć własną działalność gospodarczą, jak również osoby posiadające własne firmy, które potrzebują wsparcia finansowego lub merytorycznego.

Udział w ww. wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny

Praktyki i wizyty studyjne w Komitecie Regionów

Każdego roku Komitet Regionów oferuje młodym ludziom możliwość odbycia praktyk, a tym samym zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji europejskiej.

Komitet Regionów oferuje dwa typy aktywności: praktyki KR lub krótkoterminowe wizyty studyjne.

Praktyki KR

Każdego roku Komitet Regionów organizuje pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich. Szkolenia obejmują pracę na rzecz Komitetu Regionów i trwają od 16 lutego do 15 lipca (praktyki wiosenne) i od 16 września do 15 lutego (praktyki jesienne).

Praktyki w Komitecie Regionów mają na celu:

- zapewnienie bezpośrednich doświadczeń związanych z pracą w KR
- dostarczenie praktycznej wiedzy na temat pracy poszczególnych departamentów KR
- pracę w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym
- wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów lub praktyki zawodowej
- umożliwienie stażystom możliwości zorganizowania wizyty studyjnej do europejskiego, lokalnego lub regionalnego organu, w związku z priorytetami politycznymi Komitetu

Praktykanci są wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE, jednak możliwe jest również przyjęcie ograniczonej liczby kandydatów pochodzących z państw znajdujących się poza UE

Kandydaci powinni:

- Posiadać dyplom studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednik otrzymany przed upływem terminu zgłoszeń
- Wykazać się dogłębną znajomością jednego z roboczych języków UE (angielski lub francuski)
- Mieć nie więcej niż 30 lat. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata limit wiekowy może zostać zniesiony. W tym celu należy zwrócić się z pisemną prośbą do biura praktyk z odpowiednim uzasadnieniem

Stażyści KR mają prawo do miesięcznej dotacji. Kwota dotacji jest równa 25% wynagrodzenia urzędniczego w danym roku (etap 1) i jest wypłacana na początku stażu za cały 5-miesięczny okres. Miesięczny dodatek w wysokości 100 euro jest przyznawany stażystom, których małżonkowie nie są nigdzie zatrudnieni oraz stażystom, którzy mają na utrzymaniu dzieci (100 euro za dziecko na miesiąc). Dotacja uzupełniająca w wysokości do 50% kwoty miesięcznej dotacji może być przyznana niepełnosprawnemu stażyście.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
- 31 marca (dla praktyk odbywających się w okresie 16 września - 15 lutego)
- 30 września (dla praktyk odbywających się w okresie 6 lutego - 15 lipca).

Aplikacje można nadsyłać jedynie poprzez Internet.

Krótkoterminowe wizyty studyjne

Komitet Regionów oferuje także możliwość odbycia krótkich wizyt studyjnych osobom, których działalność zawodowa, akademicka lub naukowa wskazuje na potrzebę zaznajomienia się z pracą i polityką Komitetu Regionów. Zadania wykonywane przez praktykantów zależą od działu do jakiego zostaną przydzieleni; jedne działy są bardziej polityczne, inne zajmują się głównie administracją.

Kandydaci powinni:

- Posiadać co najmniej dyplom studiów licencjackich lub podyplomowych.
- Być w stanie wykazać potrzebę pogłębienia wiedzy o Komitecie Regionów z przyczyn dotyczących działalności zawodowej, akademickiej, badawczej.


Wszystkie wydatki pokrywa beneficjent. Komitet Regionów nie przyznaje żadnych grantów ani innej pomocy finansowej. Wizyty trwają maksymalnie 4 miesiące, ale w zależności od środków dostępnych w KR mogą być wydłużone do 6 miesięcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Nie ma stałego terminu. Aplikacje należy nadsyłać pocztą do biura praktyk.

Więcej informacji

Fundator
Komitet Regionówemail: trainee@cor.europa.eu
http://www.cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
Rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels
Belgium
tel.: (32-2) 282 2211
fax: (32-2) 282 2325

piątek, 22 września 2017

"Time to move" - konkurs graficzny

Zaprojektuj koszulkę, którą będą nosili uczestnicy kampanii "Time to move" i wygraj nagrody.
timetomove
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 13 lat, ale nie przekroczyły 30. Chodzi o zaprojektowanie wzoru koszulki promującego ogólnoeuropejską kampanię informacyjną Eurodesku "Time to move". Akcja potrwa przez cały październik. Jej celem jest zachęcenie młodych ludzi do zdobywania doświadczenia zagranicznego i mobilności. 
Uczestnnicy konkursu nie muszą korzystać ze specjalistycznych programów graficznych. Wystarczy narysować jakiś motyw odręcznie, albo zrobić zdjęcie, które znajdzie się na koszulce.
Organizator przewidział trzy nagrody oraz nagrodę publiczności przydzieloną za pomocą publicznego głosowania online.
Do wygrania: Interrail Pass, walizka firmyEastpak, 6 miesięczny dostęp premium do Spotify, walizka firmy Fjällräven.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2017.
Więcej informacji na stronie organizatora.

czwartek, 31 sierpnia 2017

Zajęcia w Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana!


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2017/2018.

ZAPISZ się już DZIŚ!

czwartek, 25 maja 2017

POWRÓT PIELGRZYMÓW NAD WISŁĘ

Prawie rok temu Kraków – gospodarz Światowych Dni Młodzieży – był stolicą młodych z całego świata, centrum duchowych przeżyć i pozytywnej zabawy. Teraz ma o tym przypomnieć akcja promocyjna „Experience Kraków Again!”, w ramach której Miasto zaprosi nad Wisłę sześciu losowo wybranych pielgrzymów z Włoch i Hiszpanii. Będzie to dla nich miła niespodzianka - tym bardziej, że w podróż do Krakowa będą mogli zabrać przyjaciół. W dotarciu do pielgrzymów mają pomóc media społecznościowe.


Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Rok temu podczas Światowych Dni Młodzieży prawie 250 pielgrzymów udzieliło krótkich wywiadów. Wiemy, z jakich krajów pochodzili, ale nie znamy ich imion ani nazwisk. Wszystkich rozmówców łączyło jedno – chcieli wrócić do Krakowa, jeżeli tylko nadarzy się taka okazja. W ramach akcji „Experience Kraków Again!” wylosowano sześć osób – po trzy z Włoch i Hiszpanii, aby zaproponować im powrót do Krakowa. Teraz czas na kolejny krok – trzeba do nich dotrzeć i przekazać im zaproszenie.

– Social media mają ogromną moc. Wierzymy, że również tym razem pomogą nam szybko odnaleźć bohaterów kampanii. Liczymy jednak także na media tradycyjne. Każda wzmianka o naszych poszukiwaniach zwiększa szanse na ich odnalezienie – mówi Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki UMK.

Poszukiwania pielgrzymów rozpoczną się 22 maja, a zakończą w momencie znalezienia wszystkich osób. Organizatorzy akcji mają nadzieję, że uda się ich odnaleźć do 5 czerwca. Wcześniej, 18 maja, czyli w rocznicę urodzin Jana Pawła II (patrona ŚDM), ukazał się spot budujący zainteresowanie tym, co będzie się dziać w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Po odnalezieniu pielgrzymów przyjdzie czas na publikację najciekawszych momentów z etapu poszukiwań oraz wspomnień wydarzeń z zeszłego roku. Opublikowane zostaną również materiały od bohaterów kampanii z reakcją na wieść o ponownej podróży do Krakowa. Goście spędzą w Krakowie kilka pięknych, lipcowych dni – będą spacerować i poznawać zabytki i muzea, na które rok temu nie starczyło im czasu. Relacja z ich pobytu pojawi się w kanałach informacyjnych miasta.

Kampania promocyjna będzie realizowana w mediach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze, YouTube i Instagramie. Głównymi adresatami będą Hiszpania i Włochy, ale treści zostaną też udostępnione globalnie, tak by trafiły do gości ŚDM także z innych krajów i zachęciły ich do ponownej wizyty w Krakowie. Głównym fanpage’em akcji będzie Kraków Experience, ale organizatorzy liczą na wiele udostępnień przez użytkowników na całym świecie. Akcji towarzyszyć będzie przygotowana w czterech językach (angielski, włoski, hiszpański i polski) strona internetowa, na której znajdą się wspomnienia z ŚDM, prezentacja atrakcji Krakowa, a także relacje z przygotowań gości do wyjazdu.

Dzięki formularzowi kontaktowemu na stronie www zbierane będą filmy oraz zdjęcia od pozostałych pielgrzymów, którzy uczestniczyli w ŚDM 2016. Z nadesłanych materiałów zmontowany zostanie film podsumowujący wydarzenia sprzed roku. Wybrane osoby, w dowód wdzięczności, zostaną obdarowane upominkami od Miasta Kraków.

Za realizację kampanii w social media i produkcję video przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa odpowiada agencja Social Frame. Obsługą budżetu mediowego zajmie się agencja Novem. Strona www kampanii: again.krakow.travel/pl

środa, 26 kwietnia 2017

STREFA NASTOLATKAStrefa Nastolatka to przyjazne miejsce stworzone w Dworku Białoprądnickim przy ul. Papiernicza 2, w którym młodzi ludzie do końca grudnia br. (z przerwą wakacyjną), w każdą środę w godz. 17.00 - 19.00  mogą anonimowo uzyskać życzliwą i fachową pomoc w problemach i trudnych sytuacjach. 


Raz w tygodniu do dyspozycji są życzliwi, kompetentni pracownicy Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, którzy wysłuchają młodych ludzi i wskażą jak można im pomóc. Pilotażowy projekt adresowany jest do młodych ludzi, których przerastają problemy i brakuje im zaufanej osoby, z którą mogliby o tym porozmawiać. Strefa nastolatka jest dla tych, którzy pogubili się, mają trudną sytuację w domu, w szkole, w relacjach z rówieśnikami. W szczególności adresowana jest do nastolatków, którzy doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej lub borykają się z chorobą alkoholową rodziców czy opiekunów.

Najważniejsze zasady działania Strefy Nastolatka:
 • Jesteś tu bezpieczny i anonimowy
 • Przyjdź jeśli coś Cię martwi, przerasta, ktoś Cię krzywdzi – np. bije, poniża lub obraża
 • Możesz się „wygadać” - na pewno będziesz wysłuchany
 • Dowiesz się, że nie ma sytuacji bez wyjścia
 • Każdy problem i zmartwienie zasługuje na uwagę i pomożemy Ci go rozwiązać
Strefa Nastolatka jest otwarta także dla rodziców i opiekunów, którzy nie wiedzą jak pomóc nastolatkowi borykającemu się z trudnościami.

Osoby odwiedzające strefę mogą liczyć na anonimowość, przyjazną i pełną szacunku atmosferę.
Organizatorem projektu jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, w ramach działającej w Dworku Strefy Rodzica.
Partnerem oraz inicjatorem projektu jest Urząd Miasta Krakowa – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny – Marzena Paszkot.

INDEKS Start2Star dla zdolnych maturzystów!Matura za pasem, czas pomyśleć co potem. Wiesz co chcesz robić, lubisz się uczyć, masz talent, pasję i wszędzie Cię pełno, ale nie wiesz czy dasz radę opłacić studia? Zgłoś się do projektu Indeks Start2Star!
To program stypendialny dla zdolnych maturzystów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w którym możesz dostać 1300 zł miesięcznie przez cały okres studiów
.

Brzmi nieźle? W takim razie czas zadać sobie kilka pytań:
1. czy już za kilka tygodni przed Tobą matura?
2. czy w ostatnim roku Twoja średnia ocen to min. 4.0?
3. czy aktywnie działasz w szkole i/lub poza nią?
4. Twój miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu 
    ostatnich 2 lat podatkowych?
5. marzysz o dziennych studiach w Polsce?

Jeśli Twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi: TAK szukamy właśnie Ciebie!
Wystarczy, że do 15 maja wypełnisz formularz. I już. Wszystko inne już masz za sobą, teraz wystarczy, że opowiesz nam o sobie i dasz się poznać z jak najlepszej strony.

Kolejnym etapem są spotkania w czerwcu w Warszawie, podczas których będziemy mogli poznać Wasze pasje i plany. Po rozmowach, wybierzemy szczęśliwców, którzy otrzymają stypendium na wymarzone studia!

Myślisz, że nie masz szans? Oni też tak myśleli - zobacz gdzie są dzisiaj nasi Stypendyści.

Przekonali Cię? To na co czekasz? Do dzieła odważ się marzyć!

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, skontaktuj się z Anią, która zajmuje się tym projektem.
Napisz do: agruszczynska@paga.org.pl
lub zadzwoń: 225377162.

czwartek, 13 kwietnia 2017
Radosnych i pełnych nadziei Świąt Wielkiej Nocy, pogody ducha, miłości i spokoju
życzą

pracownicy Informacji Młodzieżowej

wtorek, 28 marca 2017

"PIASTOWSKI PARY" konkurs plastyczny dla dzieci

Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piastowskie pary”.

Jego celem jest zachęcenie najmłodszych do odkrywania i pogłębiania wiedzy o pierwszych władcach polskich. Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu wybranej pary małżeńskiej z dynastii Piastów.Technika wykonania prac jest dowolna, wymagany format A3. Organizatorzy czekają na prace do 30 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, z dopiskiem PIASTOWSKIE PARY.

Najstarsze dzieje Polski to okres w historii pełen tajemnic i niewyjaśnio­nych problemów, o których historycy wciąż dyskutują. Nie wiadomo, kim był legendarny protoplasta rodu. Nie są znane prawdziwe wizerunki najdawniejszych historycznych władców Polski, nie zachowały się żadne współczesne im portrety. Można odwoływać się do przekazów kronikarzy, ale oni również często czerpali wiedzę z legend i opowieści. Na kartach podręczników występują królowie i władcy, ale rzadko pojawiają się piastowskie żony. Związki małżeńskie w owym czasie często były zawierane, by przypieczę­tować umowy polityczne. Wśród piastowskich małżonek znajdowały się m.in. słowiańskie księżniczki i nie­mieckie margrabianki. Niektóre z nich miały wpływ na decyzje swoich mężów, niektóre są bohaterkami pięknych legend, a są też takie, które zostały zapomniane i nie znamy nawet ich imion. Dlatego Muzeum chce przywrócić pamięć o piastowskich małżonkach.

Dużym zainteresowaniem cieszył się przeprowadzony w minionym roku przez Muzeum Historii Polski konkurs plastyczny pod tytułem „Królewskie pary”, w którym dzieci przygotowywały wizerunek ślubny wybranego króla z dynastii Jagiellonów lub króla elekcyjnego wraz z poślubioną królewną/księżniczką pochodzącą z obcego dworu. Wśród ponad tysiąca nadesłanych prac nie zabrakło żadnej królewskiej żony.

Również w tym roku Muzeum pragnie odwołać się do wyobraźni dzieci i stworzyć wspólnie z nimi „Poczet polskich par królewskich i książęcych”, tym razem z dynastii Piastów.

Regulamin konkursu oraz materiały pomocnicze: ulotka i broszura dostępne w załącznikach.
kliknij tutaj,  kliknij tutaj

Kontakt: konkursy.edukacyjne@muzhp.pl, tel. (22) 211 90 47.

EDUKACJA POLONIJNA

Fundacja Edukacji Polonijnej przekazuje informacje w związku z realizacją projektu- edukacja polonijna.

Wszystkim rodzicom przebywającym za granicą, bądź planującym wyjazd- informacji na temat różnych form polskiej nauki poza granicami kraju.

Ulotka prezentuje najbardziej znane rodzaje polskiej edukacji dostępnej dla małych Polaków mieszkających poza granicami kraju. Jest ona przewodnikiem dla rodziców w przypadku, gdy zdecydują się oni na wyjazd z Polski bądź już przebywają za granicą i zastanawiają się nad edukacją swoich dzieci.

Ulotka została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

Podstawowe informacje na temat realizacji projektu znajdują się w poniższych załącznikach.Ulotka 1- kliknij tutaj

Ulotka 2- kliknij tutaj

czwartek, 23 lutego 2017

WŁĄCZ SIĘ W OBIEG


Szukasz pracy? 

Jesteś osobą bezrobotną? 

Nie uczysz się?

Jesteś osobą w wieku 15-29 lat?


Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w projekcie „Włącz się w obieg!”. W ramach, którego weźmiesz udział w bezpłatnych szkoleniach i 6 miesięcznym stażu.


Zainteresowany? Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/2hb8So9


Krok 1.
Odeślij do nas formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń:

Krok 2.
Umówimy Cię na spotkanie z doradca zawodowym (4h)

Krok 3.
Potem weźmiesz udział w indywidualnym spotkaniu z pośrednikiem pracy

Krok 4.
Następnie skorzystasz z jednego czterech szkoleń. Wybierz, to które jest dla Ciebie najlepsze:
- kadry i płace (120h)
- grafika komputerowa (100h)
- programowanie
- tworzenie aplikacji internetowych

Za udział w szkoleniach otrzymujesz dodatek szkoleniowy w wysokości 6,64 zł (brutto) za każdą godzinę spędzoną na szkoleniu!

Krok 5.
Jesteś kierowany na 6 miesięczny płatny staż.

Liczba miejsc ograniczona! Więcej informacji o projekcie: wlaczsie.biuroprojektu.eu

Biuro projektu:
Kraków: ul. Świętokrzyska 12 lok. 308
Tarnów: ul. Bema 5 lok. 6
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 531 498 125

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

środa, 25 stycznia 2017

CHWALIMY SIĘ - WAWRZYNY 2016

Dla 6 organizacji z około 100, należących do sieci Eurodesk Polska wręczono nagrody podczas rocznego spotkania konsultantów.

Dla naszego ośrodka przypadły dwie:
* pierwsza za "Najwięcej przeprowadzonych eurolekcji Eurodesk Polska",
* druga za "Największą aktywność w projekcie "Papiery do kariery".

poniedziałek, 16 stycznia 2017

FERIE ZIMOWE W CENTRUM MŁODZIEŻY

Między 30 stycznia a 10 lutego zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat na podróż „W dziesięć dni dookoła świata”, czyli całodzienne zajęcia świetlicowe.
Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.


Opłata za udział w zajęciach:
przy zapisie i jednoczesnej wpłacie na więcej niż 5 dni (w terminie do 27 stycznia) wynosi 25 zł/dzień, w przypadku zapisu na mniej niż 6 dni opłata wynosi 30 zł/dzień.

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat oraz 10-12 lat. Przewidywana liczba dzieci w jednej grupie to maksymalnie 15 osób.
WAŻNE: grupa zostanie uruchomiona po deklaracji uczestnictwa (zapis + wpłata) minimum 8 osób.
Ramowy program dzienny obejmuje:
8:00-10:00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy
10:00-1400 - warsztaty tematyczne dla dzieci (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport), pogadanki, wycieczki
14:00 - obiad
14:30-16:00 - projekcja filmu w kinie „Paradox”, zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy


Uczestnik zajęć powinien:
- mieć ze sobą obuwie na zmianę oraz wygodny strój do zajęć ruchowych
(według uznania)
- drugie śniadanie i coś do picia
- być ubrany stosownie do pogody (w programie przewidziano wycieczki).

Zapisy uczestników - do 27 stycznia 2017 r.:
- telefonicznie (12 430 00 15 wew. 202, 237)
oraz
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@cmjordan.krakow.pl lub gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (a po podanym terminie – przyjęcia w ramach wolnych miejsc).

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto Centrum Młodzieży do 2 dni po dokonaniu zgłoszenia, z dopiskiem: „ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE dla … (imię i nazwisko dziecka)” - w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.
nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430


Regulamin uczestnictwa w zajęciach świetlicowych organizowanych przez Centrum Młodzieży:
1. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-16.00. Ze względu na program i bezpieczeństwo prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00-9.00 i odbieranie do godz. 16.00.
2. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia oświadczenia wg wzoru. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej lub portierni w Centrum Młodzieży oraz - przed zajęciami – u nauczyciela-instruktora.
3. W razie rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty pod warunkiem:
a) złożenia pisemnej prośby z uzasadnieniem, nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć,
b) w przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 7 dni roboczych Centrum Młodzieży zwróci kwotę pomniejszoną o 10%.
4. Istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w zajęciach w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z organizatorem.
5. Zapisanie dziecka na zajęcia świetlicowe jest równoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa.