czwartek, 16 grudnia 2021

PRZYPOMINAMY :) - ROK 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży


W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja Europejska zamierza poszerzyć współpracę z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi, aby móc lepiej realizować działania na rzecz młodych. Zakłada też włączenie przedstawicieli młodzieży w realizację poszczególnych projektów.

Przyjęty wniosek jest wyrazem dążenia UE do zagwarantowania młodym Europejczykom lepszych warunków rozwoju i edukacji. Komisja chciałaby w sposób szczególny:
wspierać pokolenie, które najbardziej ucierpiało w czasie pandemii i dać młodym ludziom nadzieję, siłę i wiarę w przyszłość poprzez podkreślenie, w jaki sposób transformacja ekologiczna i cyfrowa może zapewnić im nowe perspektywy i możliwości;
zachęcać młodych, zwłaszcza tych z mniejszym szansami lub pochodzących z defowaryzowanych środowisk, do zaangażowania się w życie publiczne;
promować możliwości oferowane młodym ludziom w ramach polityki UE oraz wspierać ich rozwój osobisty, społeczny i zawodowy.

Realizację tych postulatów ma zapewnić nowy instrument stworzony w celu ożywienia gospodarki po pandemii - NextGenerationEU, w ramach którego mają powstać nowe miejsca pracy oraz możliwości edukacyjne dla młodych ludzi. Komisja wezwała również państwa członkowskie do powołania krajowych koordynatorów odpowiedzialnych za zorganizowanie udziału danego państwa w Europejskim Roku Młodzieży.

Komisja opracowuje obecnie szczegółowy program działań, a wszystkie zainteresowane strony zostaną niebawem zaproszone do przedstawienia swoich propozycji. W najbliższych dniach na Europejskim Portalu Młodzieżowym zostanie również uruchomiona specjalna ankieta dla młodych ludzi.

W przyszłym roku Komisja, wspólnie z innymi instytucjami UE, państwami członkowskimi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i młodymi ludźmi, zorganizuje szereg działań na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, a także rozważy podjęcie nowych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi.

Wniosek przyjęty przez Komisję zostanie teraz skierowany do Parlamentu i Rady. Swoją opinię na temat jego zapisów wydadzą również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów.