piątek, 23 października 2015

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Do 20 listopada 2015 r. szkoły, które są zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, muszą złożyć właściwe prośby o przyznanie dotacji.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020 realizuje obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przewiduje on, że w ciągu najbliższych pięciu lat na zakup książek do bibliotek w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i edukacyjnych placówkach artystycznych oraz do bibliotek pedagogicznych na terenie całego kraju przeznaczonych zostanie 150 mln zł. Pieniądze te będą mogły pokryć do 80% zaplanowanych kosztów pozyskania nowych pozycji bibliotecznych. (Aby otrzymać pieniądze z NPRC organ prowadzący danej placówki edukacyjnej będzie musiał wyłożyć ze swojej kasy 20% sumy dotacji).

Kwot uzyskanych w ramach tej inicjatywy nie będzie wolno przeznaczać na zakup podręczników, a wybór konkretnych tytułów - rozwijających zainteresowania młodzieży - będzie musiał zostać poprzedzony serią narad m.in. z radą rodziców i samorządem uczniowskim. Biblioteka szkolna, która otrzyma dofinansowanie będzie też zobligowana do zorganizowania przynajmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo (np. spotkania z pisarzami, pogadanki dla rodziców o wpływie czytania na rozwój dzieci, zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, itp.), a także do uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas co najmniej jednego, zorganizowanego przez szkołę, spotkania z rodzicami.

Wielkość środków oferowanych szkołom na zakup książek uzależniona jest od liczby uczniów placówki. Maksymalnie może ona wynieść:
2480 zł dla szkół liczących do 70 uczniów;
4000 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów;
12000 zł dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów.

W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych będzie to: 1.600 zł (do 70 uczniów), 2.500 zł (od 71 do 170 uczniów), 4.500 zł (powyżej 170 uczniów).
Szkoły i biblioteki zainteresowane ubieganiem się o takie dofinansowanie proszone są o złożenie do 20 listopada 2015 r. do swoich organów prowadzących odpowiednich wniosków. (W kolejnych latach trwania inicjatywy dokumenty takie trzeba będzie dostarczać do 31 października br.). Wzory przydatnych formularzy (nieobligatoryjne) znaleźć można na stronie MEN - kliknij TUTAJ.

Placówki edukacyjne mogą wypełnić „Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej", podając w nim nie tylko, o jaką kwotę dofinansowania występują, ale także zamieszczając charakterystykę planowanych akcji promujących czytelnictwo oraz opis zasad współpracy z biblioteką publiczną oraz środowiskiem lokalnym. (Mogą również przygotować podobną prośbę według własnego wzoru). Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej MEN, w zakładce „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - kliknij TUTAJ.