czwartek, 19 listopada 2015

Zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom!

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej pytaniami i wątpliwościami w sprawie oceniania uczniów i zasad udostępniania prac pisemnych do wglądu uczniom i rodzicom, na swojej stronie internetowej MEN przypomina odpowiednie regulacje dotyczące tej sprawy, pochodzące ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty.
W procesie nauczania pedagodzy ustalają oceny (bieżące i klasyfikacyjne), wskazujące na poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności nabywanych w trakcie nauki. Ocenianie osiągnięć młodzieży przeprowadzane jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
Ocena bieżąca ma za zadnie umożliwić stałe monitorowanie pracy ucznia oraz regularne przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach wraz ze wskazaniami obszarów nauczania, które opanował dobrze i tych, które wymagają poprawy.
Jednym z powszechnie stosowanych sposobów sprawdzania osiągnięć młodzieży (do czego zobowiązani są nauczyciele) są prace pisemne w postaci klasówek, sprawdzianów i kartkówek. Takie prace - sprawdzone i ocenione - każdy pedagog ma obowiązek udostępnić uczniom i rodzicom (nie muszą oni o to specjalnie prosić). Sposób wywiązywania się z tego zobowiązania szkoła musi określić w swoim statucie. Powinien on być w pełni zaakceptowany przez uczniów i ich rodziców, jako pełnoprawnych uczestników procesu kształcenia.
Udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły (np. w czasie organizowanych przez szkołę spotkań z rodzicami) nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.

Tylko na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców udostępniana powinna być do wglądu dokumentacja dotycząca egzaminów (m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.