poniedziałek, 2 listopada 2015

Program stypendialny IKEA FAMILY „Na rodzinę można liczyć”

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” realizowany jest od 2012 roku. Głównym celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Polsce przez fundowanie w trakcie roku szkolnego stypendiów dla uczniów. Wspiera tych, którzy angażują się społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje, ale często nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń.


Program stypendiów dla młodzieży z niezamożnych rodzin, zaangażowanej społecznie: w projekty charytatywne, proekologiczne oraz kulturalne.
Procedura aplikowania szkół:
O przyjęcie do programu mogą starać się szkoły, które dobrze uzasadnią swoją chęć udziału oraz spełniają określone kryteria, m.in. kryterium zaangażowania w promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za społeczność lokalną i działalność na jej rzecz. Szkoły aplikują poprzez formularz online. Udział w programie jest bezpłatny.

Podstawowe obowiązki szkoły zakwalifikowanej do programu
– Wyznaczenie szkolnego koordynatora programu, z którym będą się kontaktować uczniowie i u którego będą przedkładać wnioski;
– Powołanie komisji i nadzór nad pracami koordynatora komisji;
– Promocja Funduszu, poinformowanie o udziale szkoły w programie wszystkich uczniów i ich opiekunów.

Kryteria zgłoszeń dla uczniów:
– miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1200 zł netto;
– średnia ocen uzyskana w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium: 4,3 dla gimnazjum i 4,0 dla szkoły średniej;
– zaangażowanie społeczne (np. działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, harcerstwo, działalność artystyczna pro bono, redagowanie gazetki szkolnej i in.) oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Jak mogą zgłaszać się uczniowie
Uczeń starający się o stypendium w szkole, która jest/ będzie partnerem programu (aktualizacja listy nastąpi 11 września) musi wypełnić wniosek i niezbędne dokumenty, a następnie dostarczyć je do szkolnego koordynatora programu

Stypendium może być przeznaczone m.in. na:
Wyżywienie, zakwaterowanie w bursie, internacie, stancji, zakup podręczników, akcesoriów szkolnych, odzieży i obuwia potrzebnego do rozwijania zainteresowań sportowych lub artystycznych (do kwoty 500 zł na rok), instrumenty muzyczne, wycieczki szkolne, udział w kołach naukowych i in.

Budżet programu
W latach 2012–14 przyznano stypendia 399 uczniom ze 159 szkół partnerskich, łącznie o kwocie 797.679 zł. Budżet programu zależy od kwoty, którą IKEA zbiera w ramach akcji w sieci swoich sklepów: od każdego zakupu – rejestrowanego na karcie IKEA FAMILY – na konto Fundacji Świętego Mikołaja, partnera programu, przekazywane jest 50 gr.)

Regulamin

Termin składania wniosków dla szkół upłynął: 4 września 2015 r.
Termin składania wniosków dla uczniów upłynął: 30 września 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

W 2015 r. w ramach programu „Na rodzinę można liczyć” organizatorzy stworzylidodatkową możliwość zgłoszenia pomysłów na projekty aktywności podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności.

5 zwycięskich zgłoszeń otrzyma dotację w wysokości 5000 zł na realizację swojego pomysłu.
Realizacja zwycięskich projektów: 18 stycznia – 31 maja 2016 r.
Po 17 czerwca 2016 r. nastąpi nagrodzenie trzech najlepiej zrealizowanych projektów.

Więcej informacji

Termin zgłaszania pomysłów: 2–20 listopada 2015 r.