środa, 4 października 2023

Szkolne Punkty Eurodesk Polska

Placówki edukacyjne również mogą przystąpić do Eurodesk Polska. Członkostwo w naszej sieci to prestiż, szansa na wzmocnienie oferty edukacyjnej, możliwości rozwoju i wymiany doświadczeń. 

Do współpracy zapraszamy przede wszystkim szkoły ponadpodstawowe.

Szkołom prowadzącym Szkolne Punkty Eurodesk Polska oferujemy szkolenia, nowoczesne narzędzia, publikacje, materiały promocyjne, dostęp do wartościowych zasobów informacyjnych, możliwość współpracy z organizacjami i ekspertami z Polski i z zagranicy oraz unikalne know-how.

Nasza oferta
Placówkom należącym do sieci Krajowe Biuro Eurodesk Polska oferuje:Dostęp do internetowych narzędzi Eurodesku:intranetu służącego do komunikowania się między konsultantami Eurodesku z Polski i Europy,
baz danych oraz zaawansowanych narzędzi służących do wyszukiwania ich zawartości (programów grantowych, organizacji, źródeł informacji),
narzędzi, zasobów informacyjnych i know-how Eurodesku, takich jak archiwum odpowiedzi na pytania, gry edukacyjne, biblioteka dobrych praktyk, scenariusze lekcji i warsztatów dla młodzieży,
narzędzi służących do rozpowszechniania informacji oraz rejestrowania i raportowania działalności informacyjnej.
Nieodpłatne szkolenie obejmujące takie zagadnienia jak polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, międzynarodowe i krajowe programy grantowe, zarządzanie informacją, odpowiadanie na pytania z wykorzystaniem narzędzi Eurodesku, współpraca w sieci, program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.
Możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez krajowe i europejskie biura Eurodesku oraz organizacje partnerskie.
Szkolenie z prowadzenia eurolekcji, warsztatów i gier opracowanych przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska, Europejskie Biuro Eurodesku oraz organizacje należące do sieci Eurodesk Polska.
Szkolenie i nieodpłatne egzemplarze gier Eurodesku (Euroszanse, Time to Move, Jenga).
Możliwość uczestnictwa w sieciowych – krajowych i europejskich – projektach informacyjnych.
Możliwość bezpłatnego i skutecznego rozpowszechniania informacji dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
Publikacje i materiały informacyjne Eurodesk Polska i innych programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Materiały promocyjne.
Możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów informacyjnych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami należącymi do sieci Eurodesk Polska.

UWAGA!
Współpraca w ramach Eurodesku - co do zasady - ma charakter bezgotówkowy. Placówki prowadzące Szkolne Punkty Eurodesk Polska nie otrzymują od Krajowego Biura środków finansowych.

Nasze oczekiwania
Krajowe Biuro Eurodesk Polska koordynuje działalność sieci. Wspiera należące do niej organizacje, instytucje i placówki organizacyjnie i merytorycznie, przekazuje know-how, opracowuje narzędzia i tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń. Od placówek prowadzących Szkolne Punkty Eurodesk Polska oczekujemy wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za współpracę z Eurodesk Polska,
uczestnictwa w obowiązkowych dla przedstawicieli wszystkich placówek prowadzących Szkolne Punkty Eurodesk Polska spotkaniach i szkoleniach sieci Eurodesk Polska, w tym:
dwudniowym szkoleniu wprowadzającym,
dwudniowym szkoleniu z eurolekcji i gier,
dwudniowym spotkaniu rocznym sieci Eurodesk Polska,
korzystania z narzędzi i zasobów Eurodesk Polska w tym, intranetu służącego do komunikowania się wszystkich członków sieci,
korzystania z oferty Krajowego Biura,
współpracy z innymi podmiotami należącymi do sieci Eurodesk Polska,
aktywności na poziomie lokalnym, krajowym i w miarę możliwości europejskim,
dbałości o wizerunek Eurodesku w środowisku lokalnym,
sporządzania raz do roku krótkich sprawozdań opisowych i przekazywania do wiadomości Krajowego Biura danych statystycznych z działań prowadzonych w ramach Szkolnego Punktu Eurodesk Polska.

Jak się do nas przyłączyć
Ze szkołami przystępującymi do sieci lub organami je prowadzącymi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zawiera pisemne porozumienie o współpracy. Następnie przedstawiciele placówek wyznaczonych do prowadzenia Szkolnych Punktów Eurodesk Polska, zapraszani są na szkolenie wprowadzające, które jest faktycznym początkiem współpracy w ramach sieci.

Kandydatury szkół zainteresowanych prowadzeniem Szkolnych Punktów Eurodesk Polska rozpatruje Krajowe Biuro na podstawie informacji zawartych w poniższej ankiecie aplikacyjnej. Aplikacje rozpatrywane są na kilka tygodni przed szkoleniami wprowadzającymi do sieci. Szkolenia takie odbywają się zazwyczaj dwa razy do roku – najczęściej w czerwcu i październiku. Informacja zwrotna do wszystkich szkół, które wypełniły ankietę przekazywana jest na ok. miesiąc przed terminem szkolenia.

Najbliższe szkolenie dla przedstawicieli szkół przystępujących do sieci odbędzie się 24-27 października 2024 r. w Konstancinie-Jeziornie.

Poniżej link do ankiety aplikacyjnej dla szkół zainteresowanych prowadzeniem Szkolnych Punktów Eurodesk Polska

#eurodesk