piątek, 6 października 2023

Nabór do Rady Młodych Naukowców - ZGŁOŚ SIĘ!!!

 Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

  • 1. jest młodym naukowcem, zgodnie z definicją zawartą w art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • 2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe (wymagane jest wskazanie min. 5  najważniejszych publikacji naukowych, a w przypadku doktorantów – 2 publikacji);
  • 3. posiada doświadczenie związane z działalnością społeczną i organizacyjną;
  • 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  • 5. korzysta z pełni praw publicznych;
  • 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Zgłoszenie można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na adres nabordoRMN@nauka.gov.pl do 15 października 2023 r. do godz. 23:59.

Zgłoszenia przesłane lub uzupełniane po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Wyboru członków Rady Młodych Naukowców, na podstawie przesłanych zgłoszeń, dokona Minister Edukacji i Nauki.