środa, 16 grudnia 2015

Konkurs literacki "I Ty możesz zostać baśniopisarzem"

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie literackim „I Ty możesz zostać baśniopisarzem”. Uczniowskie baśnie, wiersze lub scenariusze spektaklu teatralnego, twórczo wykorzystujące wybrane motywy z twórczości H. Ch. Andersena, zgłaszać można do rywalizacji do 25 stycznia 2016 r.
Celem ogólnopolskiego konkursu literackiego „I Ty możesz zostać baśniopisarzem”, organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu, jest popularyzacja twórczości tego duńskiego bajkopisarza i wartości moralnych w niej zawartych oraz promocja czytelnictwa. Dzięki tym rozgrywkom młodzież będzie miała również okazję do poszerzenia wiedzy na temat tradycji i kultury swojego regionu, kształtowania systemu własnych wartości oraz rozwijania uzdolnień literackich.
Konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych z całej Polski. Zadaniem osób zainteresowanych udziałem w tej rywalizacji jest stworzenie baśni, wiersza lub scenariusza spektaklu teatralnego, twórczo wykorzystujących wybrane motywy z twórczości H. Ch. Andersena. Prace konkursowe muszą wyrażać przesłanie charakterystyczne dla utworów duńskiego baśniopisarza oraz zawierać elementy wiedzy o tradycji i kulturze regionu ucznia-autora (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.). Dzieła powinny zostać przygotowane na komputerze w formacie PDF: czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pojedynczy odstęp między wierszami, marginesy normalne. (W przypadku baśni prace nie mogą przekraczać objętości 3 stron formatu A4).

Placówki oświatowe zainteresowane udziałem w zawodach proszone są o dokonanie rejestracji w rozgrywkach, do dnia 25 stycznia 2015 r., poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego dostępnego TUTAJ. (Do zgłoszenia należy dołączyć prace konkursowe w formie plików elektronicznych). Uczestnicy rywalizacji zobowiązani są również do wysłania poprawnie wypełnionego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich (dostępnego TUTAJ) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór dostępny TUTAJ) pocztą tradycyjną na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Ch. Andersena w Radomiu
ul. Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom
Jedna placówka może nadesłać do zawodów maksymalnie 3 uczniowskie dzieła.

Wszystkie zgłoszone prace ocenione zostaną przez konkursowe jury pod względem oryginalności kompozycji, narracji, obrazowania, bogactwa języka, żywości dialogu, poprawności stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz estetyki wykonania (marginesy, akapity, poprawność zapisu scenariusza, itp.). Najciekawsze prace opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora, w numerze specjalnym gazetki szkolnej PSP nr 2 „Redaktorek” oraz w tomiku baśni pokonkursowych. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, a uczestnicy i ich opiekunowie dyplomy. Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywca Krainy Baśni”.

Szczegółowe informacje na temat ogólnopolskiego konkursu literackiego „I Ty możesz zostać baśniopisarzem” znaleźć można na stronie internetowej www.psp2.radom.pl/konkurs/.