czwartek, 21 stycznia 2016

"Szkolne Pytania" - publikacja dot. wpływu placówek oświatowych na osiągnięcia uczniów

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych opierając się na wynikach badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia (SUEK) przygotowali publikację „Szkolne pytania”, która ma pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie jak szkoła wpływa na osiągnięcia ucznia. Czy placówki oświatowe wspierają uczniów z wyobraźnią? Czy dzieci o najwyższych kompetencjach są twórcze?
Badanie zostało zrealizowane w 172 szkołach podstawowych (w blisko 300 oddziałach klasowych) w całym kraju. Wzięło w nim udział około 6000 uczniów, którzy jesienią 2010 roku rozpoczęli naukę w III klasie szkoły podstawowej. (Ich losy szkolne były śledzone do 2014 roku, czyli do progu gimnazjum).

Celem tej inicjatywy było uzyskanie danych pozwalających analizować funkcjonowanie polskich szkół w licznych jej aspektach. Np. pierwsza faza analiz SUEK (pomiary zrealizowane w klasie III i na początku klasy IV) pozwoliła na przygotowanie naukowej oceny pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III) w zakresie efektywności nauczania i dostarczyła danych pozwalających na ilościowy opis międzyszkolnego i międzyoddziałowego zróżnicowania wyników nauczania oraz oszacowanie wpływu na to zróżnicowanie wybranych czynników pozaszkolnych szkolnych.
Bogactwo informacji uzyskanych w ramach badania SUEK może być podstawą do tworzenia kolejnych opracowań tematycznych, nie tylko naukowych, ale i popularnonaukowych. Do tych ostatnich należy publikacja „Szkolne pytania” przygotowana dodatkowo przez ekspertów IBE. Nie ma ona charakteru naukowego, ale jest próbą przystępnego przedstawienia szerszemu gronu odbiorców wybranych, ważnych i ciekawych, wyników badania SUEK. Poruszane są w niej m.in. takie zagadnienia, jak: „Co potrafią uczniowie klas IV-VI?”, „Jak na ich wyniki wpływa status rodziny, wielkość klasy?”, „Czy to, w jaki sposób dzieci oceniają siebie, ma wpływ na ich wyniki szkolne?”, „Jak sama szkoła wpływa na osiągnięcia uczniów?”.
Pierwszy rozdział „Szkolnych pytań” opisuje koncepcję badania wyników nauczania i charakteryzuje stworzone na potrzeby SUEK narzędzia, co pozwala na określenie trudności zadań i poziomu umiejętności uczniów oraz opisanie z czym dzieci sobie radzą, a z czym nie. Drugi rozdział poświęcony jest międzyszkolnemu zróżnicowaniu wyników nauczania, temu, jak bardzo szkoły różnią się wynikami i czy w drugim etapie edukacyjnym różnice te zanikają czy też się wyostrzają.
W kolejnych częściach publikacji IBE można przeczytać też o wpływie statusu społecznego rodziny ucznia na jego szkolne osiągnięcia, o tym czy małe oddziały klasowe faktycznie przekładają się na lepsze wyniki nauczania i czy w przypadku prac domowych więcej znaczy lepiej.
Istotnym zagadnieniem poruszanym przez „Szkolne pytania” jest również tematyka związana z wpływem, jaki polskie placówki oświatowe mają na twórczych uczniów. Znaleźć można w niej odpowiedzi m.in. na to czy uczniowie o dużym potencjale twórczym radzą sobie w szkole lepiej czy gorzej niż ich rówieśnicy z niskim poziomem takich zdolności oraz czy uczniowie z najwyższymi osiągnięciami szkolnymi to jednocześnie osoby bardziej kreatywne niż inni i czy zdolności twórcze pomagają w uczeniu się.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej IBE - kliknij TUTAJ. Z publikacją „Szkolne pytania” można natomiast zapoznać się TUTAJ