poniedziałek, 18 stycznia 2016

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty!

29 grudnia 2015 r. Sejm przyjął poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zakłada m.in. podwyższenie obowiązku szkolnego do siedmiu lat. 7 stycznia 2016 r. dokument ten podpisał prezydent.
W myśl przyjętej nowelizacji ustawy o systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, opiekunowie prawni będą mogli zapisać je do pierwszej klasy, pod warunkiem przedstawienia właściwej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rodzice, których pociechy poszły do szkoły jako sześciolatki będą mogli złożyć wniosek do dyrektora szkoły (do 31 marca 2016 r.) o ponowne przyjęcie dziecka do pierwszej klasy w roku szkolnym 2016/2017 (bez uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym). Podobna opcja udostępniona została opiekunom dzieci urodzonych w I połowie 2008 r., które rozpoczęły naukę jako sześciolatki - w roku szkolnym 2016/2017 będą one mogły (na życzenie rodziców) na nowo rozpocząć naukę w klasie II.
Od 1 września 2016 r. dzieci 6-letnie objęte będą obowiązkiem przedszkolnym, a wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2017 r. miejsce w przedszkolach ma obowiązkowo znaleźć się także dla dzieci 3-letnich.

Nowe przepisy ustalają również, że kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez ministra edukacji w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Minister będzie również powoływał i odwoływał wicekuratorów oświaty - na wniosek kuratora oświaty i po zasięgnięciu opinii wojewody. Kuratoria oświaty pełnić będą kontrolę nad działaniami samorządów w kształtowaniu sieci szkół i przedszkoli.

Więcej informacji na temat zmian wprowadzanych przez aktualną nowelizację ustawy o systemie oświaty znaleźć można na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej - kliknij TUTAJ.